Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Aftalegrundlag
1.1. For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende
salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelser
mellem dokumenterne, gælder disse i den nævnte rækkefølge,
således at ordrebekræftelsen har forrang.
1.2. Efterfølgende ændringer i arbejdet i forhold til ordrebekræftelsen
skal aftales skriftligt.
§ 2. Opmåling
2.1. Medmindre andet er aftalt skriftligt, sørger kunden for opmåling på
grunden.
§ 3. Godkendelse
3.1. Kunden sørger selv for indhentning af byggetilladelser og
myndigheds- og nabogodkendelser i nødvendigt omfang. Lyngsøe
A/S kan dog efter særskilt skriftlig aftale og mod særskilt vederlag
være behjælpelig hermed.
§ 4. Jordbundsforhold, belægning og tilslutning
4.1. Det forudsættes, at byggegrunden har tilstrækkelig bæreevne, således
at der ikke kræves ekstrafundering i forbindelse med støbearbejde til
søjler. Det forudsættes desuden, at boring af huller i forbindelse med
støbearbejde kan gennemføres uden hindringer. Ekstraarbejde i
forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder, større sten,
byggeaffald m.m. betales af kunden i henhold til medgået
tidsforbrug. Lyngsøe A/S sørger så vidt muligt for at orientere
kunden om gennemførelse af ekstraarbejder.
4.2. Belægning som tages op i forbindelse med støbning af søjler,
reetableres ikke af Lyngsøe A/S. Bygherre står for bortskaffelse af
overskuds jord i den forbindelse.
4.3. Evt. tilslutning til af nedløb til kloak, samt tilslutning af belysning til
220 volt, er ikke inkluderet i Lyngsøe A/S´s arbejder.
§ 5. Annullering og misligholdelse
5.1. Hvis kunden annullerer ordren, er kunden forpligtet til at betale
erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige
erstatningsregler.
5.2. Lyngsøe A/S forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i forløbet at
kræve udgifter til udarbejdet tegningsmateriale, udover standard
tegninger, betalt af bygherren, uanset om kunden har modtaget
ordrebekræftelse eller afgivet bestilling.
5.3. Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser, er Lyngsøe A/S
berettiget til at ophæve aftalen uden at ifalde erstatningsansvar eller
bod, og Lyngsøe A/S er i så fald berettiget til vederlag for udført
arbejde eller erstatning i henhold til dansk ret almindelige
erstatningsregler.
§ 6. Levering og montering
6.1. Ved vægmonteret carport bærer kunden risikoen for, at den
omhandlede væg/udhæng kan bære belastningen i forbindelse med
carportens montering. Evt. inddækning/fugning ved disse løsninger
er ikke inkluderet, med mindre andet er aftalt.
6.2. Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. Kunden har ansvaret
for, at grunden er klargjort til levering på det aftalte tidspunkt.
Grunden med tillæg af ½ meter skal være ryddet,
plan og klar til montering af carporten. Dette gælder også hvad angår
snerydning af grunden samt parkeringsareal til montørbil og trailer.
Der skal samtidig være adgang til vand og 220 volt strøm.
Strømforbrug i forbindelse med montering betales af kunden.
6.3. Såfremt der ikke senest ved levering foreligger tegning over kabler,
gas, vand og kloakledninger m.v., er Lyngsøe A/S uden ansvar for
skader herpå i forbindelse med støbning og montering. Der skal ved
monteringen være en repræsentant for kunden tilstede, som kan
angive den nøjagtige placering og højde samt godkende det udførte
arbejde.
6.4. Ved levering/afhentning af varer uden montage, beregnes et
depositum pr. stålpalle på kr. 1.800,- ekskl. moms.
 Depositum refunderes ved returnering af stålpallerne.
§ 7. Forsinkelse
7.1. Forsinkelse fra Lyngsøe A/S side giver ikke kunden ret til dagbøder
eller erstatning.
7.2. Ved forsinkelse fra kundens side er Lyngsøe A/S berettiget til at få
godtgjort positive omkostninger samt udgifter til arbejdsløn ved ikke
at kunne arbejde de pågældende dage. Hvis kunden udviser
forsinkelser, accepterer kunden, at Lyngsøe A/S ikke kan overholde
den aftalte leveringstid, samt at Lyngsøe A/S er berettiget til at
opkræve a-conto betaling for ordren og det udførte arbejde, såfremt
ordren er produceret. Kunden forpligter sig til at oplyse Lyngsøe A/S
om, hvornår levering kan finde sted.
§ 8. Mangler/garanti
8.1. I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er Lyngsøe A/S
berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne.
8.2. Kunden må påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold ved
produktet, eks. vedrørende overflader på anvendt beklædning og
galvanisering/lakering, hvor overfladen kan være uens.
§ 9. Betaling/garantistillelse
9.1. Senest 5 dage efter modtagelsen af accepteret ordrebekræftelse
betales 33% af købesummen, og resterende købesum betales netto
kontant 5 dage ved levering.
9.2. I stedet for omtalte akontobeløb er kunden berettiget til at foretage
deponering af hele købesummen på vilkår, at denne frigives til
Lyngsøe A/S i takt med, at levering finder sted. Alternativt kan
kunden stille, over for Lyngsøe A/S, sædvanlig pengeinstitutgaranti
til sikkerhed for købesummens betaling. Pengeinstitutgarantien
frigives ved betaling af købesummen.
9.3. Lyngsøe A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og
endelig afregning foreligger.
9.4. Betaling: Netto kontant 5 dage eller efter nærmere aftale. Derefter
beregnes rente 1% pr. påbegyndt måned.
Lyngsøe A/S kan forlange betaling forholdsmæssigt, i forhold til
færdiggørelsesprocenten.
§ 10. Værneting
10.1. Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal afgøres efter dansk ret
ved Retten i Randers